Dollcake USDollcake USDollcake US

DOLLCAKE – SYARAT PENGGUNAAN LAMAN WEB

Selamat datang ke laman web kami. Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Dollyup Australia Pty Ltd (ABN 38 128 908 207) berdagang sebagai Dollcake, pengganti dan penerima serah haknya (kami, kami atau kami). Ia boleh didapati di: www.dollcake.com.au (Laman) dan boleh didapati melalui alamat atau saluran lain.

Syarat Penggunaan (Syarat) ini mengawal anda, orang, organisasi atau entiti yang menggunakan Laman kami (dirujuk sebagai anda atau anda) menggunakan Laman kami dan membentuk kontrak antara anda dan kami jika anda menggunakan Laman ini. Sila baca Syarat ini dengan teliti. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami menggunakan butiran perhubungan di bawah. Penggunaan Tapak oleh anda menunjukkan bahawa anda mempunyai peluang yang mencukupi untuk mengakses Terma ini dan bahawa anda telah membaca dan menerima Terma ini.

1. Maklumat: Maklumat, termasuk kenyataan, pendapat dan dokumen, yang terkandung dalam Laman ini (Maklumat) adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Ia tidak mengambil kira keperluan, objektif atau keadaan khusus anda, dan ia bukan nasihat. Sebarang pergantungan yang anda letakkan pada Maklumat adalah atas risiko anda sendiri. Sebelum bertindak ke atas sebarang Maklumat, kami mengesyorkan agar anda mempertimbangkan sama ada ia sesuai untuk keadaan anda, menjalankan penyelidikan anda sendiri dan mendapatkan nasihat profesional, jika perlu.

2. Pindaan: Maklumat dan Syarat boleh dipinda tanpa notis dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami sendiri. Penggunaan Tapak kami berikutan sebarang pindaan menunjukkan bahawa anda menerima pindaan tersebut. Anda harus menyemak Terma dengan kerap untuk memastikan anda mengetahui sebarang perubahan, dan hanya teruskan menggunakan Tapak jika anda menerima dan akan mematuhi Terma baharu.

3. Waranti anda: Anda menjamin kepada kami bahawa anda mempunyai kapasiti undang-undang untuk memasukkan Terma ini dan membentuk kontrak, dan bahawa anda telah membaca dan memahami Terma ini, sebelum menggunakan Tapak.

4. Lesen untuk menggunakan Tapak: Kami memberikan anda hak dan lesen yang tidak eksklusif, bebas royalti, boleh dibatalkan, di seluruh dunia, tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Laman ini untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial, menurut Terma ini. Semua penggunaan lain adalah dilarang tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

5. Kelakuan yang dilarang: Anda tidak boleh:

(a) Gunakan Tapak untuk sebarang aktiviti, atau siarkan atau hantar sebarang bahan daripada Tapak:

  • melainkan anda memegang semua hak, lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
  • yang melanggar harta intelek atau hak lain mana-mana orang;
  • yang akan menyebabkan anda atau kami melanggar mana-mana undang-undang, peraturan, peraturan, kod atau kewajipan undang-undang lain;
  • yang memfitnah, mengganggu, mengancam, mengancam, menyinggung perasaan atau menyekat mana-mana orang;
  • yang atau boleh semunasabahnya dianggap sebagai lucah, tidak sesuai, memfitnah, memperlekehkan, tidak senonoh, menghasut, menyinggung perasaan, lucah, mengancam, kesat, boleh menimbulkan kebencian kaum, diskriminasi, menghujat, melanggar keyakinan atau melanggar privasi; atau
  • yang akan membawa kami, atau Tapak, ke dalam keburukan;

(b) Mengganggu atau menghalang mana-mana pengguna daripada menggunakan Laman ini;

(c) Gunakan Tapak untuk menghantar mesej e-mel yang tidak diminta;

(d) Mencuba atau mengusik, menghalang atau mengubah suai Laman, menghantar virus atau ciri melumpuhkan lain secara sedar, atau merosakkan atau mengganggu Laman, termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan kuda trojan, virus, atau cetak rompak atau rutin pengaturcaraan yang boleh merosakkan atau mengganggu Laman; atau

(e) Memudahkan atau membantu orang lain untuk melakukan mana-mana tindakan di atas.

6. Hak cipta dan hak harta intelek: Tapak kami mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami dan dilindungi oleh undang-undang Australia dan antarabangsa, termasuk tetapi tidak terhad kepada tanda dagangan, nama dagangan, perisian, kandungan, reka bentuk, imej, grafik, rupa, reka letak dan rupa Tapak kami . Kami memiliki hak cipta yang wujud dalam semua karya kreatif dan sastera yang dipaparkan di
Tapak.

Anda bersetuju bahawa, antara anda dan kami, kami memiliki semua hak harta intelek dalam Laman ini, dan tiada apa-apa pun dalam Terma ini yang merupakan pemindahan mana-mana hak harta intelek. Penggunaan Laman Web oleh anda tidak memberi anda lesen untuk, atau bertindak sebagai hak untuk, menggunakan mana-mana harta intelek, sama ada berdaftar atau tidak berdaftar, yang dipaparkan di Laman web tanpa kebenaran bertulis nyata daripada pemilik.

Anda tidak boleh melanggar sebarang hak cipta atau hak harta intelek yang berkaitan dengan Laman ini. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada:

(a) mengubah atau mengubah suai mana-mana kod atau bahan di Tapak;

(b) menyebabkan mana-mana bahan di Tapak dibingkai atau dibenamkan dalam laman web lain;

(c) mencipta karya terbitan daripada kandungan Tapak; atau

(d) menggunakan Laman untuk tujuan komersial.

7. Penerbitan semula: Anda boleh menerbitkan semula, menyalin, mengedar, menghantar atau memaparkan secara terbuka (dalam salinan cetak, soft
salinan atau dalam talian) bahan di Laman atas alasan berikut:

(a) anda tidak boleh membuat sebarang perubahan pada bahan;

(b) anda mesti mengaitkan bahan tersebut kepada Tapak kami, termasuk memaut kembali ke Tapak kami di mana
mungkin; dan

(c) anda tidak boleh berbuat demikian dengan cara yang munasabah boleh dianggap sebagai lucah, tidak wajar, memfitnah, memperlekehkan, tidak senonoh, menghasut, menyinggung perasaan, lucah, mengancam, kesat, boleh mencetuskan kebencian kaum, diskriminasi, menghujat, melanggar keyakinan atau melanggar privasi, atau yang akan membawa kami, atau Tapak, ke dalam keburukan.

8. Privasi: Kami komited untuk melindungi privasi anda. Sila baca Dasar Privasi kami yang tersedia di Tapak. Dengan bersetuju dengan Terma ini, anda bersetuju untuk menerima Dasar Privasi kami.

9. Kandungan anda: Jika anda memilih untuk menambah sebarang kandungan pada Tapak, anda:

(a) menjamin kepada kami bahawa anda mempunyai semua hak yang diperlukan untuk menyiarkan kandungan;

(b) berikan kami hak dan lesen yang kekal, tidak eksklusif, bebas royalti, tidak boleh ditarik balik, seluruh dunia dan boleh dipindah milik untuk menggunakan kandungan tersebut dalam apa jua cara (termasuk tetapi tidak terhad kepada, dengan menghasilkan semula, menukar dan menyampaikan kandungan tersebut kepada orang ramai ) dan membenarkan kami memberi kuasa kepada mana-mana orang lain untuk melakukan perkara yang sama; dan

(c) anda membenarkan apa-apa tindakan atau peninggalan yang sebaliknya akan menjadi pelanggaran hak moral anda, dan jika anda menambah apa-apa kandungan yang mana mana-mana pihak ketiga mempunyai hak moral, anda mesti memastikan bahawa pihak ketiga bersetuju dengan cara yang sama.

10. Maklumat pihak ketiga: Laman ini mungkin mengandungi maklumat pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada ulasan pengguna, artikel tetamu dan iklan (Maklumat Pihak Ketiga). Kami tidak mengawal,
mengesyorkan, menyokong, menaja atau meluluskan Maklumat Pihak Ketiga, termasuk sebarang maklumat, produk atau perkhidmatan yang disebut dalam Maklumat Pihak Ketiga. Anda harus membuat penyiasatan anda sendiri berkenaan dengan kesesuaian Maklumat Pihak Ketiga untuk anda.

11. Pautan dan tapak web pihak ketiga: Tapak ini mungkin mengandungi pautan ke laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga (Tapak Pihak Ketiga). Kami tidak mengawal, mengesyorkan, menyokong, menaja atau meluluskan Tapak Pihak Ketiga,
termasuk sebarang maklumat, produk atau perkhidmatan yang disebut pada Tapak Pihak Ketiga. Anda harus membuat penyiasatan anda sendiri berkenaan dengan kesesuaian Tapak Pihak Ketiga untuk anda.

12. Rizab hak: Kami berhak untuk meminda atau memadam mana-mana dan semua kandungan anda, Maklumat Pihak Ketiga dan/atau Tapak Pihak Ketiga, dan untuk menyekat mana-mana pengguna, jika kami percaya bahawa terdapat pelanggaran Terma ini, atau atas sebarang sebab lain, dalam budi bicara kami sendiri.

13. Kelewatan dan gangguan: Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau gangguan kepada Laman ini. Kami akan menggunakan usaha yang berpatutan secara komersial untuk meminimumkan kelewatan dan gangguan. Kami tidak dapat menjamin bahawa Tapak akan tersedia pada setiap masa atau pada bila-bila masa. Kami boleh pada bila-bila masa dan tanpa notis kepada anda, menghentikan Laman ini secara keseluruhan atau sebahagian. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian, kos, kerosakan atau liabiliti yang mungkin disebabkan oleh pemberhentian Laman ini.

14. Had liabiliti: Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami mengecualikan semua liabiliti untuk sebarang kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan, sama ada secara langsung, tidak langsung, sampingan, khas dan/atau berbangkit termasuk kehilangan
keuntungan, yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga, atau tuntutan yang dibuat terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga yang berpunca daripada sebarang penggunaan atau akses kepada, atau sebarang ketidakupayaan untuk menggunakan atau mengakses, Laman ini. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami mengecualikan semua representasi, jaminan, waranti atau terma (sama ada nyata atau tersirat) selain daripada yang dinyatakan secara nyata dalam Syarat ini, dan Undang-undang Pengguna Australia setakat yang berkenaan.

15. Penafian: Tapak ini disediakan kepada anda tanpa waranti, nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kebolehdagangan dan/atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Kita tidak
menjamin bahawa fungsi yang terkandung dalam mana-mana bahan di Tapak atau akses anda ke Tapak akan bebas daripada ralat, bahawa sebarang kecacatan akan diperbetulkan, bahawa Tapak atau pelayan yang menyimpan dan menghantar bahan kepada anda bebas daripada virus atau sebarang bahaya lain. komponen, atau bahawa Tapak akan beroperasi secara berterusan atau tersedia pada bila-bila masa. Walaupun kami berusaha untuk memastikan Tapak dan Maklumat dikemas kini dan betul, kami tidak membuat pernyataan, jaminan atau jaminan, nyata atau tersirat, tentang:

(a) kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan sebarang Maklumat, imej, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung di Tapak untuk sebarang tujuan;

(b) Maklumat Pihak Ketiga; atau

(c) Tapak Pihak Ketiga.

Anda membaca, menggunakan dan bertindak atas maklumat yang terkandung di Tapak, Maklumat Pihak Ketiga dan/atau Tapak Pihak Ketiga, sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

16. Indemniti: Dengan menggunakan Laman ini, anda bersetuju untuk mempertahankan dan menanggung rugi sepenuhnya dan memastikan kami (dan pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor dan ejen kami) tidak berbahaya daripada dan terhadap semua tuntutan, tindakan, saman, tuntutan, ganti rugi, liabiliti, kos atau perbelanjaan (termasuk kos dan perbelanjaan undang-undang atas dasar indemniti penuh), termasuk dalam tort, kontrak atau kecuaian, yang timbul daripada atau berkaitan dengan:

(a) penggunaan atau akses anda kepada Tapak ini;

(b) sebarang pelanggaran Terma ini oleh anda; atau

(c) sebarang perbuatan atau peninggalan yang disengajakan, menyalahi undang-undang atau cuai oleh anda.

Kewajipan pembelaan dan ganti rugi ini akan bertahan dalam Terma ini dan penggunaan Tapak oleh anda.

Terma ini, dan apa-apa hak serta lesen yang diberikan di bawah ini, tidak boleh dipindahkan atau diberikan oleh anda, tetapi mungkin diberikan oleh kami tanpa sekatan.

17. Pelanggaran: Anda hanya boleh menggunakan Tapak untuk tujuan yang sah dan dengan cara yang konsisten dengan sifat dan tujuan Tapak. Dengan menggunakan Laman ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti
yang dinyatakan dalam Terma ini adalah munasabah. Jika anda rasa mereka tidak munasabah, anda tidak boleh menggunakan Laman ini. Kami berhak untuk mengalih keluar mana-mana dan semua kandungan yang didapati melanggar hak harta intelek, termasuk tanpa had hak cipta, atau yang pada pendapat kami dianggap
tidak sesuai dan/atau menyalahi undang-undang. Jika anda melanggar Terma ini, kami berhak untuk menyekat anda daripada Tapak dan menguatkuasakan hak kami terhadap anda. Jika kami tidak bertindak berkaitan dengan pelanggaran Syarat ini oleh anda, ini tidak mengetepikan hak kami untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran Syarat ini yang berikutnya atau serupa oleh anda. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata dalam Syarat ini adalah terpelihara.

18. Pengecualian pesaing: Anda dilarang menggunakan Laman, termasuk Maklumat, dalam apa jua cara yang bersaing dengan perniagaan kami. Jika anda melanggar syarat ini, kami akan mempertanggungjawabkan anda untuk sebarang kerugian yang mungkin kami alami, dan mempertanggungjawabkan anda untuk sebarang keuntungan yang mungkin anda peroleh daripada penggunaan tanpa kebenaran. Kami berhak untuk mengecualikan mana-mana orang daripada menggunakan Laman dan Maklumat, mengikut budi bicara kami sendiri.

19. Kebolehkuatkuasaan: Jika mana-mana peruntukan Syarat ini didapati menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah undang-undang, maka peruntukan tersebut tidak akan terpakai dalam bidang kuasa tersebut dan dianggap tidak termasuk dalam Syarat ini dalam bidang kuasa tersebut. Ini tidak akan menjejaskan baki Syarat ini, yang berterusan berkuat kuasa dan berkuat kuasa sepenuhnya.

20. Jaminan lanjut: Setiap pihak mesti, atas perbelanjaannya sendiri, melakukan segala-galanya secara munasabah perlu
memberi kesan sepenuhnya kepada Terma ini dan peristiwa yang difikirkan olehnya.

21. Penamatan: Terma ini berkuat kuasa sehingga kami ditamatkan, yang mungkin kami lakukan pada bila-bila masa dan tanpa notis kepada anda. Sekiranya berlaku penamatan, semua sekatan yang dikenakan ke atas anda oleh Terma ini dan had liabiliti yang ditetapkan dalam Terma akan kekal.

22. Pertikaian: Anda bersetuju untuk menggunakan usaha terbaik anda untuk menggunakan pengantaraan dan rundingan untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat ini, sebelum menggunakan proses penyelesaian pertikaian luaran. Sila maklumkan kepada kami secara bertulis tentang sebarang pertikaian yang anda mungkin ada.

23. Bidang kuasa: Penggunaan Tapak ini oleh anda dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaannya adalah tertakluk kepada undang-undang Victoria dan Komanwel Australia. Syarat ini dikawal oleh undang-undang Victoria
dan Komanwel Australia dan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah yang beroperasi di Victoria. Tapak ini boleh diakses di seluruh Australia dan luar negara. Kami tidak membuat pernyataan bahawa Tapak ini mematuhi undang-undang (termasuk undang-undang harta intelek) mana-mana
negara di luar Australia. Jika anda mengakses Tapak dari luar Australia, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang di tempat anda mengakses Tapak tersebut.

Untuk pertanyaan dan notis, sila hubungi kami di:
Dollyup Australia Pty Ltd (ABN 38 128 908 207) berdagang sebagai Dollcake
26 Jalan Panamax
Ravenhall VIC 3023
Australia

E-mel: sales@dollcake.com.au

Minggu,Senin,Selasa,Rabu,Kamis,Jumat,Sabtu
Januari,Februari,Maret,April,Mei,Juni,Juli,Agustus,September,Oktober,November,Desember
I18n Error: Missing interpolation value "maks" for "Produk yang tersedia tidak mencukupi. Hanya tersisa {{ maks }}."
Masukkan ke WishlistTelusuri WishlistHapus Wishlist
Troli belanja

Troli Anda kosong.

Kembali Ke Kedai